Database Bazlı Tablo ve Kolon Bilgilerine Ulaşma

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,

Aşağıda ki scripti çalıştırarak Database imizin üzerindeki tüm Tablo ve Kolon Bilgilerine ulaşabilirsiniz….

-- Yusuf KAHVECİ
-- www.yusufkahveci.com
[email protected]

use SQLTURKIYE_Test
declare @SuspectTableColumnsT table
(
 SchemaName sysname not null,
 TableName sysname not null,
 ColumnName sysname not null
);

declare @TabloKolonBilgileri table
(
 SchemaName sysname not null,
 TableName sysname not null,
 ColumnName sysname not null,
 TypeName sysname not null
);

declare @TabloDetail table
(
 SchemaName sysname not null,
 TableName sysname not null,
 ErrorMessage varchar(1024) not null
);

insert into @TabloKolonBilgileri
select s.name, t.name, c.name, ty.name
from sys.types ty
 join sys.columns c on c.user_type_id = ty.user_type_id
 join sys.tables t on c.object_id = t.object_id
 join sys.schemas s on t.schema_id = s.schema_id
where c.is_nullable = 1

declare @SchemaName sysname;
declare @TableName sysname;
declare @ColumnName sysname;
declare c1 cursor local fast_forward
for
 select SchemaName, TableName, ColumnName FROM @TabloKolonBilgileri
 open c1
 fetch next from c1
 into @SchemaName, @TableName, @ColumnName
 while @@FETCH_STATUS = 0
 begin
  declare @b bit;
  declare @sql nvarchar(1024);

  begin try
   set @sql = N'set @b = (case when exists(select 1 from ' + @SchemaName + '.' + @TableName + ' where ' + @ColumnName + ' is null) then 1 else 0 end);';
   exec sp_executesql @sql, N'@b bit output', @b output;

   if (@b = 0)
   begin
    insert into @SuspectTableColumnsT
    select @SchemaName, @TableName, @ColumnName;
   end;
  end try
  begin catch
   if (not exists(select 1 from @TabloDetail where SchemaName = @SchemaName and TableName = @TableName))
   begin
    insert into @TabloDetail
    select @SchemaName, @TableName, ERROR_MESSAGE();
   end
  end catch

  fetch next from c1 into @SchemaName, @TableName, @ColumnName;
 end
 close c1;
 deallocate c1;

select * from @SuspectTableColumnsT order by SchemaName, TableName;
--select * from @TabloDetail order by SchemaName, TableName;

 

Yukarıda ki Scripti çalıştırdığımda kendimde çıkan sonucun ekran görüntüsü aşağıdadır.Görüdğünüz üzere Tblolarım ve Kolon ları listelenmektedir.

tableDetail-197x300

 

ykkrtvzt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *