Yük Yaratan Query leri Analiz Etme ve Loglama

Sistemimizde yük yaratan query leri bulup bunları periyodik olarak loglama yapısı oluşturmak.

 

Bu süreç için ilk önce aşağıda hazırlamış olduğumuz script ile sıkıntılı query leri buluyoruz.

SELECT TOP 20
    GETDATE() AS "Collection Date" ,
    qs.execution_count AS "Execution Count" ,
    SUBSTRING(qt.text, qs.statement_start_offset / 2 + 1,
         ( CASE WHEN qs.statement_end_offset = -1
             THEN LEN(CONVERT(NVARCHAR(MAX), qt.text)) * 2
             ELSE qs.statement_end_offset
          END - qs.statement_start_offset ) / 2) AS "Query Text" ,
    DB_NAME(qt.dbid) AS "DB Name" ,
    qs.total_worker_time AS "Total CPU Time" ,
    qs.total_worker_time / qs.execution_count AS "Avg CPU Time (ms)" ,
    qs.total_physical_reads AS "Total Physical Reads" ,
    qs.total_physical_reads / qs.execution_count AS "Avg Physical Reads" ,
    qs.total_logical_reads AS "Total Logical Reads" ,
    qs.total_logical_reads / qs.execution_count AS "Avg Logical Reads" ,
    qs.total_logical_writes AS "Total Logical Writes" ,
    qs.total_logical_writes / qs.execution_count AS "Avg Logical Writes" ,
    qs.total_elapsed_time AS "Total Duration" ,
    qs.total_elapsed_time / qs.execution_count AS "Avg Duration (ms)" ,
    qp.query_plan AS "Plan"
FROM  sys.dm_exec_query_stats AS qs
    CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) AS qt
    CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(qs.plan_handle) AS qp
WHERE  qs.execution_count > 50
    OR qs.total_worker_time / qs.execution_count > 100
    OR qs.total_physical_reads / qs.execution_count > 1000
    OR qs.total_logical_reads / qs.execution_count > 1000
    OR qs.total_logical_writes / qs.execution_count > 1000
    OR qs.total_elapsed_time / qs.execution_count > 1000
ORDER BY qs.execution_count DESC ,
    qs.total_elapsed_time / qs.execution_count DESC ,
    qs.total_worker_time / qs.execution_count DESC ,
    qs.total_physical_reads / qs.execution_count DESC ,
    qs.total_logical_reads / qs.execution_count DESC ,
    qs.total_logical_writes / qs.execution_count DESC;

Bu sonucu periyodik olarak loglayabiliriz. Bunun için aşağıdaki Log DB mizi ve Log tablomuzu scriptimizi çalıştırarak oluşturuyoruz.

 

CREATE DATABASE DBA_Performance
GO

USE DBA_Performance
GO
CREATE TABLE [DBA].[dbo].[Poor_Query_Cache] (
 [Collection Date] [datetime] NOT NULL,
 [Execution Count] [bigint] NULL,
 [Query Text] [nvarchar](max) NULL,
 [DB Name] [sysname] NULL,
 [Total CPU Time] [bigint],
 [Avg CPU Time (ms)] [bigint] NULL,
 [Total Physical Reads] [bigint] NULL,
 [Avg Physical Reads] [bigint] NULL,
 [Total Logical Reads] [bigint] NULL,
 [Avg Logical Reads] [bigint] NULL,
 [Total Logical Writes] [bigint] NULL,
 [Avg Logical Writes] [bigint] NULL,
 [Total Duration] [bigint] NULL,
 [Avg Duration (ms)] [bigint] NULL,
 [Plan] NULL
) ON [PRIMARY]
GO

DBA_Performance veritabanımız içerisinde oluşturduğumuz Poor_Query_Cache   tablosuna bir JOB hazırlayıp saatte bir olarak schedule ını yaparsak her saat başı TOP 20 query mizi loglamış oluruz ve burada ki data ile iyileştirme süreçlerimizi daha sistematik ve programlı gerçekleştirmiş oluruz.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *